اینگونه برچسب ها به صورت حرارتی بوده و نیازی به ریبون برای چاپ ندارند و بیشتر در پخش پوشاک به کار میروند که در مکانیزه کردن سیستم های فروشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.

برچسب حرارتی