توضیح :پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات ، هر چند که این دو در موازات و کنار هم ، همواره حرکت نموده اند . پوستر ها برای اطلاع رسانی مطلب ، رویداد یا موضوع خاصی به کار برده می شود و چون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی در همان زمان و مکان طراحی می شود اثر گذرا و ناماندگاریست . مخاطبان پوستر ها عامه مردم هستند و هر پوستر طیف گسترده و فراوانی از جمعیت را ، مخاطب قرار می دهد . در هر سایز دلخواهی می توان آن را چاپ کرد.