توضیح : سربرگ ها یا letter headها همان کاغذ هایی هستند که برای نگارش نامه های رسمی و سازمانی و یا برای اشخاص حقیقی (اما باز به صورت رسمی ) مورد استفاده قرار میگیرند . سربرگ ها یا کاغذ با سایز A4 هستند که در برخی موارد A5 به ندرت و سایر سایزها تهیه می گردند. از آنجایی که سربرگ ها دارای نشان رسمی یک سازمان یا شرکت هستند جزء اوراق رسمی محسوب شده و باید به طور کامل در دادوستد آن دقت کرد.