توضیح : به مجموعه ای از اوراق یا کاغذ هایی که در امور اداری و پرسنلی یک کمپانی یا سازمان جهت فعالیت های رسمی یا غیر رسمی استفاده می گردد ، اوراق اداری می گویند و به دلیل شبیه به هم بودن این اوراق به آن ها ست اداری می گویند که شامل:
-سربرگ یا letter head ( جهت مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی )
-کارت ویریت ( جهت معرفی شغل و ارائه ی راه های تماس )
-پاکت نامه ها ( جهت ارسال مکاتبات یا رد و بدل قرار دادها و … )
-یادداشت ها (جهت یادداشت های غیر رسمی )

لیست-قیمت-ست-اداریست-اداری