بادكنك ، غول تبلیغاتی در نمایشگاه ها

012

بادکنک های تبلیغاتی در غرفه نمایشگاه ها به عنوان یک غول تبلیغاتی است.

بادکنک تبلیغاتی در غرفه نمایشگاه باعث شلوغ شدن غرفه شما میشود ، شما میتوانید با پخش بادکنک تبلیغاتی اختصاصی خود در مقابل غرفه باعث کشاندن بازدید کنندگان به مقابل غرفه خود شوید ، شما با دادن یک بادکنک به کودک هر خانواده هم یک هدیه تبلیغاتی به آن خانواده هدیه کرده اید و هم بادکنک در دست کودک در کل نمایشگاه دیده میشود ، با پخش بادکنک تبلیغاتی حتی تبلیغات شما در خانه های بازدید کنندگان نیز وجود دارد پس بادکنک جز غول های تبلیغاتی محسوب میشود.698